Υπηρεσία & Επισκευή

Υπηρεσία & Επισκευή

  • Μηχανολογικές επισκευές (εργάσιμη δαπάνη 85.00 ανά ώρα)
  • Συντήρηση, Διαστήματα συντήρησης, Προσαρμογή (Εργασία 85.00 ανά ώρα)
  • Διάγνωση (Εργασία 85.00 ανά ώρα)
  • Η αυλάκωση των ελαστικών κυμαίνεται από 10.00 έως 20.00 ανά ελαστικό.
  • Αμμοβολή μικρών εξαρτημάτων, όπως τροχοί, δακτύλιοι σφαιριδίων, βραχίονες Α, βραχίονες ταλάντευσης, τιμόνια, καλύμματα θήκης, πλήμνες και άλλα.
Μεταφράζω "