Υπηρεσία & Επισκευή

Υπηρεσία & Επισκευή

  • Μηχανολογικές επισκευές (εργάσιμη δαπάνη 85.00 ανά ώρα)
  • Συντήρηση, Διαστήματα συντήρησης, Προσαρμογή (Εργασία 85.00 ανά ώρα)
  • Διάγνωση (Εργασία 85.00 ανά ώρα)
Μεταφράζω "